logo1

Za nasvet pravnika pokliči

pravno svetovanje kaznovalno pravo

Kaznovalno pravo

Kaj je kaznovalno pravo?

Kaznovalno pravo obsega sistem kaznivih ravnanj. Vključuje kazensko pravo, prekrškovno pravo in disciplinske postopke. Kazensko pravo obravnava kazniva dejanja. Gre za tista v zakonu predpisana ravnanja, ki najbolj posegajo v temeljne družbene vrednote in ki so zato tudi najstrožje sankcionirana (predvsem z zaporno kaznijo). 

Prekrškovno pravo pa obravnava dejanja, ki po svoji naravi niso tako intenzivna in je zato zanje predpisana milejša kazen: globa, opomin, kazenske točke v prometu, odvzem vozniškega dovoljenja, prepoved vožnje motornega vozila itd. Tudi postopka, v katerih se obravnavata obe kategoriji kaznivih ravnanj, sta različna. 

Kazenski postopek je poseben in samostojen pravni postopek, v večini primerov sprožen po uradni dolžnosti s strani državnega tožilstva in poteka pred sodiščem. Prekrškovni postopek pa je poseben upravni postopek, ki ga opravi upravni organ (npr. policija), sodišče pa odloči zgolj o pravnem sredstvu zoper odločbo o prekršku. 

kaznovalno pravo

Na katerih področjih kaznovalnega prava vam lahko svetujemo?

Opravljamo svetovanje na področju vseh kaznivih dejanj, predvsem pa kaznivih dejanj zoper zdravje in telo (npr. povzročitev telesnih poškodb), človekove pravice in svoboščine (zalezovanje, grožnje), čast in dobro ime (npr. razžalitev, obrekovanje, opravljanje) in zoper delovno razmerje (npr. kršitev temeljnih pravic delavcev, šikaniranje oziroma spolno nadlegovanje na delovnem mestu), svetujemo pa tudi na področju prekrškov (npr. cestnoprometnih, kršenja javnega reda in miru ipd.).

regres 2023
Delovno pravo

REGRES 2023

Višina regresa 2023 Izplačilo regresa 2023 Letni dodatek oz. regres za upokojence Regres je vsota, ki jo mora delodajalec izplačati delojemalcu poleg letnega dopusta. Najnižji

Preberi več
pravno svetovanje civilno pravo

Civilno pravo

Pomoč na področju pogodbenih razmerij, poškodb na delovnem mestu, v prometnih nesrečah in drugih škodnih dogodkov, pri katerih bi bili upravičeni do odškodnine. Svetovanje na področju stvarnega prava (npr. mejni, posestni, medsosedski in drugi spori) in dednega prava (dedovanje, nujni deleži, dednopravne pogodbe itd.).

Delovno pravo

Svetovanje delavcem ali delodajalcem; spori med njimi; postopki zaposlitve ali prenehanja delovnega razmerja; pravica do dopusta ali regresa; interni pravni akti; disciplinski postopki; neizplačevanje denarnih obveznosti; uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti; ter druga vprašanja, ki zadevajo odnos med delavcem in delodajalcem.

pravno svetovanje kaznovalno pravo

Kaznovalno pravo

Pravno svetovanje s področja kazenskega in prekrškovnega prava: telesne poškodbe, goljufije, obrekovanja in ostala kazniva dejanja zoper čast in dobro ime ter zoper spolno nedotakljivost. Pokrivamo tudi področja prometnih in drugih prekrškov (policijski postopki, kršenje javnega reda in miru … ipd.).

pravno svetovanje mediacije

Družinsko pravo

Svetovanje na celotnem področju družinskega prava, ki se nanaša predvsem na sklenitve in razveze zakonskih zvez, položaja, skrbi, vzgoje, dodelitve ter preživljanja otrok, ureditve, razpolaganja in razdelitve skupnega premoženja, materinstva, očetovstva itd.