logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000
pravno svetovanje kaznovalno pravo

Kaznovalno pravo

Kaj je kaznovalno pravo?

Kaznovalno pravo obsega sistem kaznivih ravnanj. Vključuje kazensko pravo, prekrškovno pravo in disciplinske postopke. Kazensko pravo obravnava kazniva dejanja. Gre za tista v zakonu predpisana ravnanja, ki najbolj posegajo v temeljne družbene vrednote in ki so zato tudi najstrožje sankcionirana (predvsem z zaporno kaznijo). 

Prekrškovno pravo pa obravnava dejanja, ki po svoji naravi niso tako intenzivna in je zato zanje predpisana milejša kazen: globa, opomin, kazenske točke v prometu, odvzem vozniškega dovoljenja, prepoved vožnje motornega vozila itd. Tudi postopka, v katerih se obravnavata obe kategoriji kaznivih ravnanj, sta različna. 

Kazenski postopek je poseben in samostojen pravni postopek, v večini primerov sprožen po uradni dolžnosti s strani državnega tožilstva in poteka pred sodiščem. Prekrškovni postopek pa je poseben upravni postopek, ki ga opravi upravni organ (npr. policija), sodišče pa odloči zgolj o pravnem sredstvu zoper odločbo o prekršku. 

kaznovalno pravo

Na katerih področjih kaznovalnega prava vam lahko svetujemo?

Opravljamo svetovanje na področju vseh kaznivih dejanj, predvsem pa kaznivih dejanj zoper zdravje in telo (npr. povzročitev telesnih poškodb), človekove pravice in svoboščine (zalezovanje, grožnje), čast in dobro ime (npr. razžalitev, obrekovanje, opravljanje) in zoper delovno razmerje (npr. kršitev temeljnih pravic delavcev, šikaniranje oziroma spolno nadlegovanje na delovnem mestu), svetujemo pa tudi na področju prekrškov (npr. cestnoprometnih, kršenja javnega reda in miru ipd.).