logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000
stečaj podjetja

Stečaj podjetja in kako poteka stečajni postopek

Stečaj podjetja je kompleksen postopek, ki se sproži, ko podjetje postane nesposobno izpolnjevati svoje finančne obveznosti do upnikov. To se lahko zgodi zaradi različnih razlogov, kot so finančne težave, neuspešno poslovanje, pomanjkanje likvidnih sredstev ali presežek dolgov. Potrebno se je držati posebej določenega postopka, vendar brez skrbi – s Pravnikom na dlani je reševanje težav mnogo lažje.

Pogoji za stečaj podjetja

Stečajni postopek ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Da je podjetje insolventno pomeni, da dolžnik (podjetje) v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju (trajnejša nelikvidnost), ali postane dolgoročno plačilno nesposobno. Pravna oseba, podjetnik ali zasebnik je trajneje nelikviden:

  • če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, izkazanih v zadnjem javno objavljenem letnem poročilu, ali
  • če sredstva na njegovih računih ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali poplačilo izvršnice in tako stanje traja neprekinjeno zadnjih 60 dni ali s prekinitvami več kot 60 dni v obdobju zadnjih 90 dni, in takšno stanje traja na dan pred vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti, ali
  • če nima odprtega najmanj enega bančnega računa pri ponudnikih plačilnih storitev v Republiki Sloveniji in če po preteku 60 dni od pravnomočnosti sklepa o izvršbi ni poravnal svoje obveznosti, ki izhaja iz sklepa o izvršbi.

Stečajno obdobje podjetja zna biti zares stresno, saj je potrebno slediti postopku in pri tem urejati tisoč in eno dokumentacijo.

Rešite se nepotrebnih skrbi in prepustite delo izkušenim strokovnjakom! Pravnik na dlani je vaša idealna podpora.

Stečaj podjetja - začetek postopka

Začetek stečajnega postopka se začne z odločitvijo sodišča, ki izda sklep. Poleg sklepa sodišče izda tudi oklic, s katerim o začetku stečajnega postopka obvesti upnike dolžnika. Sam predlog za začetek stečaja lahko vloži dolžnik (podjetje), osebno odgovorni družbenik dolžnika, upnik ali Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije. Če boste predlog o stečaji podajali sami, vam polagamo na srce, da se najprej obrnete na pravnega strokovnjaka, ki vam bo znal pomagati in vas voditi skozi postopek.

Začetek stečajnega postopka pomeni, da se ustavijo pooblastila zastopnikov, prokuristov in drugih pooblaščencev dolžnika. Hkrati preneha tudi pooblastilo poslovodstva dolžnika za vodenje njihovih poslov. Dobi pa v tem času pooblastila stečajni upravitelj, ki ga imenuje sodišče s sklepom o začetku postopka.

osebni stečaj

Dolžnosti upnikov

Dolžnost upnikov v stečajnem postopku podjetja je, da v treh mesecih po objavi oklica o začetku prijavijo svoje terjatve do stečajnega dolžnika. Sama prijava mora vsebovati določen zahtevek za priznanje terjatve v postopku in opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka, in dokaze o njih. V roku enega meseca mora nato stečajni upravitelj odločiti, ali vsako izmed terjatev priznava ali zanika. Sodišče sprejme sklep o preizkusu terjatev in ga objavi javno.

Oblikovanje stečajne mase in konec postopka

Premoženje stečajnega dolžnika se oblikuje v stečajno maso, ki se v stečajnem postopku unovči in uporabi za:

  • kritje stroškov postopka in
  • plačilo priznanih terjatev upnikov.

Po dokončni razdelitvi stečajne mase, upravitelj pripravi zaključno poročilo, ki ga predloži sodišču. Sodišče na podlagi tega zaključnega poročila izda sklep o zaključku stečajnega postopka. Ko postane sklep o zaključku stečajnega postopka pravnomočen, se stečajni dolžnik avtomatično izbriše iz sodnega registra.

Pravnik na dlani je vaša celovita pravna podpora za podjetja – tudi, ko se vaša pot zaključuje. Omejite svoje skrbi in pokličite

na 01 280 8000, kjer vam bo pravni strokovnjak pomagal razrešiti vaše dileme in vas usmerjal v postopku stečaja podjetja.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!