logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000
ureditev mej

Imate urejene meje vaših parcel? Ureditev mej

Urejene meje parcel so ključnega pomena za jasno in nedvoumno določitev lastniških in posestnih pravic ter za učinkovito upravljanje z nepremičninami. Ureditev mej parcel opavljajo geodetska podjetja, kot strokovnjak na tem področju. Ko so meje parcele ustrezno urejene in vpisane v kataster nepremičnin, zagotavljajo pravno varnost in preprečujejo morebitne spore v zvezi s parcelami. Z urejenostjo mej prispevamo prvi pravi korak k dobremu odnosu s svojim parcelnim sosedom.

ZAKAJ IN KDAJ JE POTREBNO UREDITI MEJE PARCELE?

Razlogi za ureditev mej so lahko različni. Lahko želimo le postaviti mejnike, ali pa smo parcelo ravno kupili in ne vemo točno, kje se naša parcela konča in sosedova začne. Ali pa ravno nasprotno – parcelo želimo prodati, kupec pa bo zagotovo želel vedeti, do kod sega posestvo. Morda načrtujemo gradnjo in nas zanima ali bo hiša dovolj oddaljena od meje s sosedom. Razlog je lahko tudi dosti manj prijeten – s sosedom smo lahko v sporu, ker ta seka naš gozd, kosi našo travo ali pa je na naši strani meje celo postavil ograjo. V tem primeru se je smiselno posvetovati s pravnikom, ki vam bo razjasnil vaše pravice  in razložil, kako lahko ukrepate. Navadno je res tako, da se pomena urejenih parcelnih mej zavedamo šele, ko naletimo na težave. Le urejena meja parcele namreč zagotavlja ustrezno pravno varnost. Vse pravice se namreč na urejeni meji končajo in začnejo. Torej meja, ki je podpisana s strani vseh mejašev in je hkrati tudi določena z mejnimi znamenji, ki so zapisani v državnem koordinatnem sistemu.

ureditev meje

Imeti urejene meje in dober odnos s sosedi je ključ za mirno sobivanje z drugimi. Pri vas ni tako? Posvetujte se s Pravnikom na dlani – telefonsko pravno svetovanje, dosegljivi vsak delovnik med 8. in 20. uro. 

KAKO POTEKA UREDITEV MEJE PARCELE?

Postopek ureditve meje vključuje soglasje med vlagateljem zahteve in lastniki sosednjih parcel, ter vključuje tudi sodni postopek v primeru nestrinjanja. Za ureditev mej parcele se obrnite na pooblaščeno geodetsko podjetje, ki bo sklicalo mejno obravnavo. Vsi vpleteni bodo prejeli vabilo, da se udeležijo meritve.

Mejna obravnava

Mejna obravnava je odločilna faza tega geodetskega postopka – gre za merjenje na terenu. Pooblaščeni geodet preveri prisotnost in vsakemu vpletenemu da možnost, da pokaže svojo mejo. Nato določi mejo glede na podatke zemljiškega katastra in na željo lastnikov postavi mejna znamenja. Med tem postopkom se ves čas piše zapisnik, ki ga ob koncu vsi udeleženci podpišejo. Zapisnik vključuje vse pripombe in tudi morebitne zadržke glede podpisa s strani lastnikov. Delo na terenu je s tem končano. Sledi priprava elaborata v pisni obliki. Ta vključuje zapisnik mejne obravnave, skica meritev, prikaz spremembe mej, nov izračun površin parcel (če gre za meritev vseh mej parcele) in potrdilo, da so vsi deležniki prejeli vabila za udeležitev mejne obravnave.

Evidentiranje urejene meje

Zahtevek za uvedbo postopka evidentiranja urejene meje, skupaj z elaboratom, poda geodet, ki je izdelal elaborat. Dodano mora biti tudi podpisano pooblastilo lastnika. Na Geodetski upravi Republike Slovenije mora vlagatelj plačati upravno takso, ki znaša 22,66 €. Če kateri izmed mejašev ni bil prisoten pri mejni obravnavi, bo zdaj GURS te osebe pozval, da izrazijo svoje strinjanje ali nestrinjanje. Prav tako je to čas, ko GURS na ustno obravnavo povabi vse, ki oporekajo meji.

Če se vse stranke (lastniki) strinjajo s predlagano mejo oz. je z nasprotujočimi uspelo doseči konsenz, bo GURZ izdal odločbo o ureditvi meje, ki jo prejmejo vsi vpleteni. V primeru, da se katera koli stranka še vedno ne strinja s predlagano mejo, bo pozvana, da v roku 30 dni od prejema poziva sproži sodni postopek ureditve meje. Če stranka ne začne sodnega postopka v določenem roku, se šteje, da soglaša s predlagano mejo, in izda se odločba o ureditvi meje, kot jo je predlagal geodet v elaboratu. Če pa stranka začne sodni postopek ureditve meje v zakonsko določenem roku, se upravni postopek ureditve meje na Geodetski upravi prekine s sklepom. Če se sodni postopek ustavi ali predlog za sodno določitev meje zavrže ali zavrne, se postopek ureditve meje nadaljuje in predlagana meja se vpiše v kataster nepremičnin kot urejena meja. Postopek se ustavi s sklepom, če sodišče odloči o ureditvi meje. V takem primeru se v kataster nepremičnin vpiše sodno urejena meja.

STROŠKI POSTOPKA

Stroške praviloma krije naročnik katastrskega postopka. Lahko pa se stranke dogovorijo drugače, na primer, da stroške razdelijo med vse mejaše glede na dolžino urejanja parcele. Tak pristop lahko spodbudi zainteresiranost za mirno rešitev mejnega vprašanja, še posebej v primerih, ko so težave, saj vsak prispeva nekaj. Pri parcelacijah pa običajno stroške geodetskih storitev krije lastnik nepremičnine, saj je potrebno nepremičnino pripraviti na prodajo.

Cena geodetskih storitev je odvisna od cenika, ki ga objavlja Matična sekcija geodetov na svoji spletni strani. Določi se na podlagi seštevka točk, določenih za opravila geodetske storitve. Običajna cena za katastrsko storitev se začne pri 1.000 evrih.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!