logo1

Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

ali

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
stroški najemnika in najemodajalca

Stroški najemnika in najemodajalca

Najemna pogodba (več o njej si preberi TUKAJ) je ključni dokument med najemniki in najemodajalci, saj so v njej urejene pravice in obveznosti obeh strani.  Pomembno področje, ki ga vsebuje so tudi finančne obveznosti, kar smo vzeli pod drobnogled tudi v tem članku. Z nadaljnjim branjem boste izvedeli kakšni so stroški najemnika in najemodajalca. Razumevanje teh finančnih obveznosti je ključno za uspešno izvajanje najemnih pogodb in s tem prijetno najemniško izkušnjo.

Kateri so stroški najemnika in kateri najemodajalca?

Nesporno je, da tekoče stroške, kot so plačilo za porabo elektrike, vode, naročnine telekomunikacijskih storitev, stroške ogrevanja, odvoza smeti, dimnikarske storitve ter druge obratovalne stroške nosi najemnik. To je jasno določeno v Stanovanjskem zakoniku. Do sprememb lahko pride, če je tako zapisano v najemni pogodbi, ki jo najemnik in najemodajalec skleneta.

Kako pa je s plačilom stroškov za vzdrževanje nepremičnine? Plača jih najemodajalec. Vzdrževalna in investicijska dela pa so pomembna, saj se z njimi ohranjajo pogoji za bivanje in osnovni namen stavbe. Mednje spada letno vzdrževanje gasilnih aparatov in pregled dvigala, vgradnja toplotne črpalke, večja popravila, prenova … Prav tako so breme najemodajalca stroški upravljanja večstanovanjske stavbe, stroški rezervnega sklada in zavarovanja objekta.

Strošek, imenovan Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), je obveznost, ki jo mora plačati dejanski uporabnik nepremičnine. V večini primerov to pomeni najemnik. Tako je zapisano v Zakonu o stavbnih zemljiščih, lahko pa je z najemno pogodbo določeno, da ga plačuje najemodajalec. Pomembno je razumeti, da NUSZ ni davek na nepremičnine, kot pogosto napačno mislijo ljudje.

Ali kot najemnik plačujete obveznosti, ki so v skladu z zakonom in vašo najemno pogodbo? Če niste prepričani se raje posvetujte s Pravnikom na dlani – dostopno in ugodno svetovanje na 01 280 8000 (dosegljivi vsak delovnik med 8. in 20. uro).

Povzročitev škode v najemnem objektu

Najemnik je dolžan uporabljati stanovanje v skladu z določili najemne pogodbe. V primeru nastanka škode zaradi malomarnosti ali nepravilne uporabe je najemnik odgovoren za to škodo in je dolžan kriti stroške popravila. Hkrati najemnik redno in nemudoma obvešča lastnika nepremičnine o napakah, za katere je odgovoren lastnik. Najemnik je prav tako odgovoren za izvedbo nujnih del in popravil, ki so potrebni za zaščito življenj, zdravja stanovalcev ter stanovanja in opreme v njem. Če najemnik s tem prepreči nastanek večje škode, ima pravico zahtevati povračilo stroškov oz. se z najemodajalcem lahko dogovori za sorazmerno znižanje najemnine.

Najemnik ima pravico zahtevati povračilo škode tudi v primeru, ko najemodajalec zanemari svojo obveznost vzdrževanja stanovanja v stanju, ki omogoča normalno uporabo. V primeru, ko najemnik ne more uporabljati stanovanja zaradi opustitve obveznosti s strani najemodajalca, lahko za ta čas zahteva sorazmerno zmanjšanje najemnine. Vendar pa najemodajalec ni dolžan kriti stroškov, ki so posledica sprememb, ki jih želi izvesti najemnik in niso nujne za normalno uporabo stanovanja, kot na primer zamenjava funkcionalnega pohištva ali talnih oblog.

stroški najemnika in najemodajalca

Ne dovolite, da bi bila vaša najemniška izkušnja negativna! 

Rešite težave s Pravnikom na dlani – telefonsko svetovanje v živo, pregled in izdelava dokumentacije na 01 280 8000.

Dolžnosti, kršenje pravic in sankcije

Načeloma velja, da najemnik ni obvezan plačati stroškov, ki niso izrecno določeni z zakonom ali z najemno pogodbo. V primeru, ko najemnik plača strošek, ki ni njegova obveznost, ima pravico zahtevati vračilo teh sredstev. Z najemodajalcem se lahko dogovorita tudi za kompenzacijo z znižano najemnino.

Kot napisano, je najemodajalec dolžan zagotavljati stanovanje in skupne prostore v stanju, ki zagotavljajo normalno uporabo. V primeru, da se tega ne drži, lahko najemnik predlaga, da stanovanjska inšpekcija lastniku odredi izvedbo potrebnih del. Če lastnik/najemodajalec ne izvede del v določenem roku, jih sme opraviti najemnik, ki nato zahteva povrnitev stroškov z obrestmi. Hkrati lahko terja sorazmerno zmanjšanje najemnine za čas, ko stanovanja ni bilo mogoče normalno uporabljati ali zahteva, da mu najemodajalec priskrbi drugo primerno stanovanje.

Kaj pa lahko stori najemodajalec, če je situacija nasprotna? Torej v primeru, da najemnik ne plačuje določenih obveznosti, kar je tudi lahko zelo pogosta praksa. Najemnik mora obveznosti poravnati v 60 dneh po prejemu računa. Neplačevanje obveznosti je krivdni odpovedni razlog, kar pomeni, da se zaradi njega lahko odpove sama najemna pogodba. Predno do tega lahko pride, mora najemodajalec najemnika pisno obvestiti in mu določiti rok, ki je daljši od 15 dni. Če najemnik v tem roku ne odpravi kršitve lahko najemodajalec vroči odpoved najemne pogodbe z odpovednim rokom, ki ni krajši od 60 dni.

Še ena rešitev pri neplačevanju je tudi izvršba na neplačane zneske, a to le v primeru, da je sama najemna pogodba sklenjena v notarskem zapisu, skupaj z določilom o plačilu najemnine in stroškov ter z določilom o neposredni izvršljivosti.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!