Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

ugovor proti odpustu obveznosti

Ugovor proti odpustu obveznosti s strani upnika

Osebni stečaj (več o postopku si prebrite v članku: KLIK) predstavlja rešilno bilko za posameznike, ki se soočajo s težo nepremostljivih dolgov. Ta postopek, ki je uravnotežen in upošteva tako interese dolžnikov kot tudi upnikov, omogoča nekakšen ponovni začetek. Veliko vemo o ukrepanju s strani dolžnika, kako pa je na nasprotni strani – če smo upnik? Kdaj napoči ugovor proti odpustu obveznosti?

ODPUST OBVEZNOSTI IN PREIZKUSNA DOBA

Odpust obveznosti je ključni del večine osebnih stečajev. Stečajni dolžnik lahko pred končanjem postopka osebnega stečaja zaprosi za osvoboditev od dolgov, nastalih pred začetkom stečaja. Če sodišče predlog odobri, določi preizkusno obdobje za finančno rehabilitacijo dolžnika. Vendar je za uveljavitev odpusta obveznosti potrebno izpolnjevati določene stroge pogoje in upoštevati izjeme. Povedano drugače: namen odpusta obveznosti je poštenemu in vestnemu stečajnemu dolžniku omogočiti, da preneha tisti del njegovih obveznosti, ki jih ni zmožen izpolniti iz premoženja, ki ga ima ob začetku postopka osebnega stečaja ali ki ga lahko pridobi med postopkom osebnega stečaja do poteka preizkusnega obdobja.

V kolikor sodišče ugodi predlogu odpusta obveznosti s sklepom določi preizkusno dobo (od 2 do 5 let). To je čas, v katerem se spremlja, ali dolžnik izpolnjuje vse zakonsko določene obveznosti za odpust obveznost. Takrat mora dolžnik v primeru, da je brezposeln, aktivno iskati zaposlitev in hkrati upravitelja obveščati o svojem premoženjskem stanju.

Stečajni postopek je lahko zelo zapleten postopek. Še posebej je težko, ko smo nasičeni z informaciji, ki jih niti dobro ne razumemo, zato je tu Pravnik na dlani!

Pravno svetovanje je sedaj le en klic stran – 01 280 8000dosegljiv vsak delovnik med 8. in 20. uro.

KDAJ LAHKO UGOVARJAM PROTI ODPUSTU OBVEZNOSTI?

V postopku osebnega stečaja ima vsak upnik možnost vložiti na sodišče ugovor proti odpustu obveznosti dolžnika. To lahko stori če meni, da obstajajo ovire za odpust dolgov oz. je prišlo do zlorabe pravice do odpusta obveznosti.

Torej, če je:

  • bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu. Razen če je ta obsodba do poteka preizkusnega obdobja že izbrisana iz kazenske evidence.
  • bilo o odpustu obveznosti stečajnemu dolžniku že pravnomočno odločeno od pravnomočnosti sklepa ali sodbe še ni preteklo deset let.

Odpust obveznosti prav tako ni dovoljen (in lahko zato upnik poda ugovor proti odpustu oveznosti), če dejanja dolžnika v petih letih pred začetkom stečaja ali na podlagi njegove finančne situacije kažejo na nasprotje z osnovnim namenom odpusta obveznosti. Taki primeri so:

  • Če je dolžnik v petih letih pred začetkom stečaja podal napačne ali nepopolne podatke za davčne namene, zaradi česar mu je bil odmerjen ali naknadno naložen davek ali prispevki v višini vsaj 4.000 EUR.
  • Če je dolžnik v petih letih pred začetkom stečaja z nepravilnimi ali nepopolnimi podatki o svojem finančnem stanju pridobil posojilo, subvencijo ali druge oblike javne pomoči v vrednosti najmanj 4.000 EUR.
  • Če je dolžnik v petih letih pred stečajem prevzemal obveznosti, ki so bile nesorazmerne z njegovim premoženjskim položajem, ali je neodplačno ali za simbolično plačilo razpolagal s svojim premoženjem.
  • Če je dolžnik izvedel pravno dejanje, ki po ZFPPIPP velja za izpodbojno.
  • Če lahko dolžnik glede na svoje finančno stanje v celoti izpolni svoje obveznosti.
osebni stečaj

KAKO LAHKO KOT UPNIK UGOVARJAM?

Upnik na sodišče, ki vodi postopek vloži ugovor. Po prejemu ugovora sodišče v treh delovnih dneh po prejemu ugovora razpiše narok za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti. Vlagatelj ugovora proti odpustu obveznosti se mora naloga udeležiti, drugače se smatra, da je narok umaknil.
Sicer pa ima upnik za ugovor proti odpustu obveznosti čas do poteka preizkusnega obdobja.

Potrebujete pomoč pri sestavi ugovora zoper odpusta obveznosti? Ne belite si glave, poleg pravnega svetovanja upravlja tudi storitve pregleda pravne dokumentacije, dokumentacijo kot je pritožba, dopis, ugovor pa vam tudi pripravimo. Pokličite 01 280 8000 – dosegljivi vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!