logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000
Izredna odpoved delovnega razmerja

Izredna odpoved

Izredna odpoved delovnega razmerja s STRANI DELODAJALCA

Odpoved delovnega razmerja je pravni postopek, s katerim delavec zaključi delo pri določenem delodajalcu. Glede na to, ali gre za odpoved s strani delodajalca (odpuščanje) ali delavca, pa tudi v odvisnosti od tega, ali gre za odpoved pogodbe za nedoločen čas, določen čas ali poskusnega dela, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) določa pravice in obveznosti obeh strani. 

Delodajalec ima pravico ukrepati zoper delavca, ki krši delovne obveznosti. V ta namen ima na razpolago disciplinske ukrepe, pisno opozorilo, poziv delavca na zagovor, redno odpoved iz krivdnega razloga in izredno odpoved. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je odpoved, v primerih določenih z zakonom, na podlagi katere delavcu delovno razmerje preneha brez odpovednega roka.

Tudi delavec ima pravico ukrepati zoper delodajalca, ki krši njegove pravice. Izredna odpoved s strani delavca pomeni takojšno prekinitev delovnega razmerja, delavcu pripada odpravnina ob odpovedi, odškodnina ter denarno nadomestilo za brezposelnost. Vendar pa zakon predvideva to možnost izključno za primere, ko delodajalec grobo krši pravice delavca.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) taksativno našteva utemeljene razloge, zaradi katerih delodajalec lahko poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Gre predvsem za hujše kršitve pogodbe o zaposlitvi ali druga protipravna ravnanja s strani delavca, zaradi katerih ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja niti do izteka odpovednega roka oziroma do poteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi.

Menite, da delodajalec krši vaše pravice?

Smiselno je, da se odločite za pravni nasvet, saj Pravnik na dlani večino pravnih težav reši že v 15-minutnem pogovoru!

Pravica delavca do zagovora

Izredna odpoved se vroči osebno ali s priporočeno pošto, zakon pa prav tako omogoča vročitev na delavčev elektronski naslov. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi mora poleg v zakonu opredeljenega odpovednega razloga in ugotovitve, da ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka oziroma do poteka pogodbe o zaposlitvi, vsebovati tudi vabilo na zagovor.

Delodajalec je torej delavcu dolžan omogočiti zagovor glede očitajoče kršitve. Delavec mora biti pisno seznanjen z očitanimi kršitvami in imeti na voljo vsaj 3 delovne dni za pripravo zagovora.

izredna odpoved

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s STRANI DELOVCA

Delavec lahko poda izredno odpoved v primeru, če (našteto v 111. členu ZDR-1):

  • mu delodajalec več kot dva meseca ni zagotavljal dela in mu tudi ni izplačal zakonsko določenega nadomestila plače,
  • mu ni bilo omogočeno opravljanje dela zaradi odločbe pristojne inšpekcije o prepovedi opravljanja delovnega procesa ali prepovedi uporabe sredstev za delo dalj kot 30 dni in mu delodajalec ni plačal zakonsko določenega nadomestila plače,
  • mu delodajalec vsaj dva meseca ni izplačeval plače oziroma mu je izplačeval bistveno zmanjšano plačo,
  • mu delodajalec dvakrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni izplačal plače ob zakonsko oziroma pogodbeno dogovorjenem roku,
  • delodajalec zanj tri mesece zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni v celoti plačal prispevkov za socialno varnost,
  • delodajalec ni zagotavljal varnosti in zdravja delavcev pri delu in je delavec od delodajalca predhodno zahteval odpravo grozeče neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje ali zdravje,
  • mu delodajalec ni zagotavljal enake obravnave v skladu s 6. členom tega zakona,
  • delodajalec ni zagotovil varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu v skladu s 47. členom tega zakona.

Izredna odpoved delavcu omogoča, da se delovno razmerje prekine takoj (odpovednega roka ni). Delavec je upravičen do odpravnine, odškodnine in po odpovedi se lahko prijavi na Zavod RS za zaposlovanje ter začne prejemati denarno nadomestilo za brezposelnost.

Vendarle pa je izredna odpoved predvidena za hujše kršitve (navedene zgoraj). Preden jo delavec lahko vroči delodajalcu, mora prijaviti kršitev.

Pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz katerega koli od naštetih razlogov pa mora delavec pisno obvestiti delodajalca o kršitvi ter zahtevati njeno odpravo. Prav tako mora delavec podati pisno prijavo kršitve na inšpektorat za delo.

V kolikor delodajalec kršitve ne odpravi v 3 delovnih dneh po prejemu opomina, lahko delavec v nadaljnjih 30 dneh  poda izredno odpoved delovnega razmerja.

Imate skrbi glede delovnega razmerja, pogodbe ali drugih pravic?

Storitev Pravnik na dlani ponuja hiter, kvaliteten in cenovno ugoden nasvet. Dosegljivi vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Odpovedni rok

Bistvo izredne odpovedi je, da se delovno razmerje prekine takoj. Velja tako za izredno odpoved s strani delavca kot tudi delodajalca. Prav zato mora že sama odpoved s strani delodajalca vsebovati ugotovitev, da delovnega razmerja ni mogoče nadaljevati niti do izteka odpovednega roka oziroma do poteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi. 

Odpravnina ob odpovedi

Odpravnina ob odpovedi pripada delavcu, ki je podal izredno odpoved delovnega razmerja (po ustrezno izpeljanem postopku prijave kršitve). Poleg tega mu je delodajalec dolžan izplačati tudi odškodnino zaradi kršitve.

Če pa je delavec prejel izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, mu odpravnina ob odpovedi ne pripada.

Denarno nadomestilo za brezposelnost

Zelo podobno velja tudi za denarno nadomestilo za brezposelnost. Delavec, ki je podal zakonito izredno odpoved delovnega razmerja, se lahko prijavi na Zavod in začne prejemati denarno nadomestilo.

Če je delavec prejel izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, pa se sicer prav tako lahko prijavi na Zavod, do denarnega nadomestila za brezposelne pa ni upravičen. Denarno nadomestilo za brezposelne namreč pripada delavcu, ki je izgubil službo, a ne po svoji krivdi.

Odpoved pogodbe za nedoločen čas

Glede na to, kdo poda odpoved (delavec/delodajalec) ter glede na način odpovedi pogodbe (redni/izredni) in razlog za odpoved, ima delavec zelo različne pravice (odpovedni rok, odpravnina, denarno nadomestilo za brezposelne).

Izredna odpoved je – kot že ime pove – namenjena izrednim okoliščinam. Želimo si, da bi tako delodajalci kot delavci čim manj posegali po njej. V vsakem primeru pa vam svetujemo, da se dobro pozanimate, preden sprejmete dokončno odločitev. Če potrebujete pravni nasvet, pokličite 01 280 8000 in se posvetujete z našimi pravnimi strokovnjaki.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!