Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

odpust obveznosti

Odpust obveznosti, ki vas reši dolgov

Osebni stečaj je priložnost za nov začetek za tiste prebivalce, ki ne uspejo pokriti vseh svojih dolgov. Gre za uravnoteženo varovanje interesov tako dolžnika kot upnikov. Znotraj tega postopka se (po ZFPPIPP) lahko izvede tudi postopek odpust obveznosti, ki dolžniku dodatno pomaga pri novem začetku. V članku preverite, kakšni so pogoji in sam postopek.

KAJ JE ODPUST OBVEZNOSTI?

Odpust obveznosti je postopek, ki je v večini primerov sestavni del osebnega stečaja. Stečajni dolžnik lahko do izdaje sklepa o končanju postopka osebnega stečaja vloži predlog za odpust svojih obveznosti. Ta stečajnemu dolžniku omogoča, da se pod določenimi pogoji osvobodi dolgov, ki so nastali do začetka postopka osebnega stečaja. V kolikor sodišče ugodi predlogu, s sklepom določi preizkusno obdobje, znotraj katerega se dolžnik finančno rehabilitira – upniki od njega ne morejo več sodno izterjati odpuščenih obveznosti. Potrebno je opozoriti, da veljajo izjeme in strogi pogoji za uveljavitev odpusta obveznosti.

Pred vložitvijo vloge za osebni stečaj in odpust obveznosti se je nadvse primerno posvetovati z izkušenim pravnikom. Prav zato je tu za vas Pravnik na dlani, ki ve kako k postopku pristopiti.

Pokličite nas na 01 280 8000, dosegljivi vsak delovnik med 8. in 20. uro.

KAJ JE PREIZKUSNA DOBA?

V kolikor sodišče ugodi predlogu odpusta obveznosti s sklepom določi preizkusno dobo. To je čas, v katerem se spremlja, ali dolžnik izpolnjuje vse zakonsko določene obveznosti za odpust obveznost. V tem času mora dolžnik v primeru, da je brezposeln, aktivno iskati zaposlitev in hkrati upravitelja obveščati o svojem premoženjskem stanju.

Trajanje preizkusne dobe je odvisno od navedb in dokazil dolžnika (starost, družinske razmere, zdravstvene razmere), ne sme pa biti krajše od dveh let in ne daljše od petih let. Povprečna preizkusna doba traja okoli 2–2,5 let. Po tem obdobju se odpusti obveznosti in če so opravljene vse aktivnosti stečajnega postopka tudi izda sklep o končanju stečaj.

osebni stečaj

ODPUST OBVEZNOSTI - POGOJI?

Odpust obveznosti ni samodejen, temveč je odvisen od izpolnjevanja določenih pogojev.

  • Dolžnik ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu (razen če je ta obsodba že izbrisana iz kazenske evidence).
  • O odpustu obveznosti dolžniku ni bilo pravnomočno odločeno v zadnjih 10 letih (torej je od pravnomočnosti sklepa minilo že več kot 10 let).
  • V petletnem obdobju pred začetkom osebnega stečaja dejanja stečajnega dolžnika ne smejo nakazovati, da bi bil odpust obveznosti temu stečajnemu dolžniku v nasprotju z namenom odpusta obveznosti.

Poleg pogojev se pričakuje, da dolžnik aktivno sodeluje v postopku osebnega postopka, kar vključuje nudenje informacij in sodelovanje z upraviteljem stečaja.

Osebni stečaj odpis dolgov bo torej možen šele po preteku preizkusne dobe ter pod pogojem, da ni bilo nobenih razlogov zaradi katerih bi bil odpust obveznosti nedovoljen. Verjamemo, da se vse skupaj morda sliši zapleteno, zato se posvetujte s Pravnikom na dlani. Podal vam bo vse informacije in vas vodil skozi postopek – pokličite 01 280 8000!

KATERE OBVEZNOSTI SE NE OPUSTIJO?

Odpust obveznosti učinkuje za vse terjatve upnikov do dolžnika, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, ne glede na to, ali je upnik to terjatev prijavil v postopku osebnega stečaja ali ne. Če seveda upniki ne dokažejo, da obstajajo zakonsko določene ovire za odpust nekaterih obveznosti. Razen tega pa dolžnik ni upravičen do odpusta obveznosti za naslednje obveznosti:

  • denarne kazni ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, izrečenih v kazenskem postopku,
  • v pogojni obsodbi določenega pogoja vrnitve premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, oziroma povrnitve škode, povzročene s kaznivim dejanjem,
  • globe ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, izrečenih v postopku o prekršku,
  • odvzema premoženja nezakonitega izvora in
  • povrnitve škode, povzročene namerno ali zaradi hude malomarnosti.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!