Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
skrbništvo otrok

NADOMESTILO PREŽIVNINE

Ko zveza nima več prave prihodnosti, je ena izmed pogostih in tudi primernih rešitev ločitev. Če imata osebi tudi skupne otroke, je postopek lahko morda nekoliko bolj kompleksen, a vendar se zadeve lahko pravilno uredijo z ustreznim ločitvenim postopkom. V tem primeru starša otroka ne preživljata več skupaj, zato je eden od njiju dolžan plačevati preživnino, kot denarni prispevek, ki je namenjen preživljanju skupnega otroka ali otrok (več o tem si lahko preberete TUKAJ). A kaj če zavezanec ne plačuje preživnine v skladu s sodbo oz. sklepom sodišča, ali pa je ne plačuje redno? S tem je otrok prikrajšan in je kršena tudi njegova temeljna pravica do preživljanja. Rešitev je nadomestilo preživnine.

KAJ JE NADOMESTILO PREŽIVNINE?

Z nadomestilom preživnine je zagotovljena osnovna socialna varnost otoka. Upravičenec (otrok) oz. njegov zakoniti zastopnik ga lahko zahteva v primeru, da zavezanec preživnine ne plačuje oz. je ne plačuje redno. Nadomestilo preživnine enkrat mesečno izplačuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Terjanje preživnine je v osnovi naporna odločitev, ki jo pogosto še dodatno otežujejo medosebne okoliščine. Izplačana nadomestila (skupaj s pripadajočimi obrestmi in stroški postopkov) sklad terja od preživninskih zavezancev in tudi na ta način osvešča in spodbuja odgovornost preživninskega zavezanca, ki ne živi z otrokom, da otroku zagotovi pravico do preživljanja s plačevanjem preživnine. Torej primarna obveznost preživljanja otrok ostaja dolžnost staršev tudi v primeru zagotavljanja nadomestila preživnine.

KDO JE UPRAVIČEN DO NADOMESTILA PREŽIVNINE?

Do nadomestila preživnine je upravičen otrok, ki mu je kršena temeljna pravica do preživljanja. Upravičenost do nadomestila je izpolnjena, če je otroku s pravnomočno sodbo ali začasno odredbo sodišča oz. z dogovorom pri Centru za socialno delo določena preživnina, ki pa je zavezanec ne plačuje. Pri tem zavezanec preživnine ni plačeval vsaj tri zaporedne mesece. Prav tako je otrok do nadomestila upravičen, če zavezanec preživnine ne plačuje redno. V tem primeru mora v zadnjih dvanajstih mesecih (1 leto) dolgovati vsaj tri povprečne mesečne preživnine. Pomemben je podatek, da sklad ne plačuje obveznosti za nazaj.

Pravica do izplačila nadomestila preživnine traja dokler traja preživninska obveznost, če upravičenec ni v delovnem razmerju. Obveznost preživljanja traja najdlje do otrokovega 26. leta starosti, a le v primeru, da se šola.

Ste se znašli v situaciji družinskih težav in potrebujete pomoč? Obrnite se na Pravnika  na dlani, dosegljivi vsak dan med 8. in 20. uro na 01 280 800.

KAKO UREDIMO NADOMESTILO PREŽIVNINE?

Postopek za pridobitev nadomestila preživnine je od 1. septembra 2022 enostavnejši. V veljavo je namreč prišel Zakon o spremembah Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladi Republike Slovenije. Glavna sprememba je, da pred vložitvijo zahteve za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine ni več potrebno sprožiti izvršilnega postopka pred pristojnim sodiščem. Postopek je tako dosti hitrejši. Po novi ureditvi tudi ni več najnižjega zneska nadomestila preživnine.

Vlogo za uveljavitev pravice v tiskani obliki odda zakoniti zastopnik oz. po polnoletnosti upravičenec sam. Vloga je dostopna na spletni strani sklada, dodati pa mu je treba tudi priloge: sodba oz. sklep sodišča o določitvi preživnine, obvestilo centra za socialno delo o zadnji uskladitvi preživnine, v primeru, da je otrok starejši od 18 let, tudi potrdilo o šolanju, in druga potrdila, ki se nanašajo na pridobitev pravice.

ODLOČBA IN ZNESEK

V roku dveh mesecev po prejemu popolne vloge, mora sklad izdati odločbo o priznanem nadomestilu preživnine. Po prejemu odločbe ima upravičenec oz. njegov zastopnik časa 15 dni, da se na odločbo pritoži. Pritožbo se pošlje na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, rešuje pa jo Ministerstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. O pritožbi more ministerstvo odločiti v roku dveh mesecev. Po razrešitvi pritožbe oz. po 15 dnevnem obdobju (v primeru, da ni pritožb) bo sklad izvedel prvo plačilo. Sicer pa sklad nadomestila preživnine izplačuje enkrat mesečno, in sicer 15. v mesecu.

Bi se radi pritožili na odločbo, ki jo je izdal Javni sklad, pa ne veste, kako se tega lotiti? Pravnik na dlani poleg telefonskega svetovanja nudi tudi storitev pregleda in izdelave pravnih dokumentov – tudi pritožb. Dosegljivi vsak delovnik med 8. in 20. uro na 01 280 8000.

Višina nadomestila preživnine se usklajuje s količnikom uskladitve preživnin in nadomestil preživnin, odvisna pa je od otrokove starosti. Od 1.februarja 2023 velja: za otroka do 6. leta starosti 89,95 EUR, za otroka od 6. do 14. leta starosti 98,93 EUR, za otroka nad 14. letom starosti 116,92 EUR. V primeru, da je preživnina nižja od navedenih zneskov, je višina nadomestila enaka znesku določene preživnine.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!