logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 19.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000
Policaj, ki šiše kazen mladi voznici

Odvzem vozniškega dovoljenja: kako ga preprečiti?

Zaradi boljše mobilnosti je avto danes najbolj priljubljeno prevozno sredstvo. A kaj hitro se lahko zgodi, da zaradi nepazljivosti, površnosti, pomanjkanja znanja ali celo namernega kršenja cestnih pravil storimo prekršek. Posledično mora kršitelj plačati globo. V kolikor gre za večji prekršek, lahko prekrškovalni organ izvrši odvzem vozniškega dovoljenja. Pa veste, kaj je potrebno narediti, da vam ga vrnejo?

Kaj lahko storim, če prejmem globo za storjeni prekršek?

Če prejmete globo za storjeni prekršek, imate več možnosti. Prva opcija je, da globo poravnate v enkratnem znesku. V primeru, da vam finance tega ne dopuščajo, obstaja možnost obročnega plačila ali pa ga nadomestite z družbeno koristnim delom.  Če ste mnenja, da globa ni upravičena, imate pravico do ugovora oz. lahko vložite zahtevo za sodno varstvo. Če plačate polovični znesek kazni pred pravnomočnostjo, ugovor oziroma zahteva za sodno varstvo ni več mogoča. Tudi v primeru zavrnitve ugovora sledi poravnava celotne globe in stroškov postopka, zato se za to možnost odločite, ko ste prepričani, da niste storili prekrška.

odvzem vozniškega dovoljenja

V katerih primerih mi lahko začasno odvzamejo vozniško dovoljenje?

V katerih primerih vam lahko za to pristojni organ prepove nadaljnjo vožnjo ali vam celo trajno odvzame vozniško dovoljenje, je določeno z ZPrCP (Zakon o pravilih cestnega prometa).

Zakon o pravilih cestnega prometa (22. člen) določa ukrep prepovedi nadaljnje vožnje ter začasnem odvzem vozniškega dovoljenja v naslednjih primerih:

  • Če stori prekršek, za katerega je predpisano tolikšno število kazenskih točk, ki vodijo v prenehanje veljavnosti ali prepoved uporabe vozniškega dovoljenja. Z zakonom je določen odvzem vozniškega dovoljenja, ko voznik doseže najmanj 18 kazenskih točk. Za začetnike pa je meja bistveno nižja, saj se mu dovoljenje odvzame že ko prejme 7 kazenskih točk ali več.
  • Če je zaradi duševnih ali telesnih ovir zmanjšana voznikova sposobnost za vožnjo;
  • V primeru, da voznik ne uporablja pripomočkov, ki so vpisani v njegovem vozniškem dovoljenju;
  • Če voznik vozi vozilo v nasprotju z omejitvami, ki so vpisane v njegovo vozniško dovoljenje
  • V primeru, da voznik prekorači dovoljeni čas trajanja vožnje ali se ne posluži predpisanega počitka
  • če je vozniško dovoljenje neveljavno

Vozniško dovoljenje mi je začasno odvzeto. Ali ga lahko dobim nazaj?

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja še ne pomeni nujno tudi trajnega odvzema vozniškega dovoljenja. Pri začasnem odvzemu je zelo pomembno, da se postopkov za vrnitev dovoljenja lotimo hitro in pravilno. Ko voznik stori hud prekršek ali več prekrškov,  prekrškovni organ predlaga sodišču začasni odvzem vozniškega dovoljenja. V primeru, da to policist ugotovi že na kraju samem, vozniku nemudoma odvzame izpit. To pomeni, da mu je od tega trenutka dalje prepovedana nadaljnja vožnja. Če voznik s kršitvijo ni seznanjen na kraju storjenega prekrška ali če je bil prekršek »ujet« s tehničnim sredstvom, pa v roku 8 dneh o odvzemu odloči sodišče.

Ko voznik prejme sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, ima pravico na sodišču predlagati, da se mu vozniško dovoljenje vrne, dokler ne bo odločilo o trajnem odvzemu. Predlog mora vsebovati opravičljive razloge, seveda v skladu z zakonskimi kriteriji. Predlogu je potrebno priložiti tudi zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po Zakonu o voznikih. Sodišče ugodi predlogu, če je v zdravniškem spričevalu navedeno, da je oseba tako duševno kot telesno zmožna upravljati z motornimi vozili. Ugodi tudi, če določene okoliščine vključno z osebnostjo in preteklostjo kršitelja kažejo, da začasen odvzem ni neizogibno potreben za varnost cestnega prometa. 

Odvzem vozniškega dovoljenja

Kaj pa, če sodišče izda sklep o trajnem odvzemu vozniškega dovoljenja?

V tem primeru lahko voznik v 15 dneh od pravnomočnosti sodišču predlaga odlog odvzema vozniškega dovoljenja. Preden sodišče izda sklep in predlogu za odlog ugodi, sledi preizkusna doba od 6 do 24 mesecev. Znotraj določenega časa voznik ne sme storiti hujšega prekrška. Sem sodijo vsi prekrški, ki bi prinesli tri ali več kazenskih točk. Prav tako je voznik dolžan izpolniti obveznosti, ki jih določi sodišče, na podlagi Zakona o voznikih. Če v tem času voznik ne stori nobenega hujšega prekrška in izpolni vse svoje obveznosti, sodišče s sklepom odloči, da se vozniku vozniškega dovoljenja ne odvzame. V nasprotnem primeru je potrebno ponovno opraviti postopek usposabljanja za vozniški izpit. Osebe, ki jim je bilo trajno odvzeto vozniško dovoljenje zaradi prepovedanih substanc, se morajo udeležiti še rehabilitacijskega programa.